RODO

W Centrum Stomatologicznym ADENTAL świadczymy usługi medyczne oparte na aktualnej wiedzy medycznej oraz na zaufaniu. Wszyscy nasi Pacjenci/Klienci mogą mieć pewność, że ich dane osobowe są przetwarzane w bezpieczny sposób.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Centrum Stomatologiczne ADENTAL” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Pestalozziego 9, NIP: 8981029437, e-mail: gabinet@adental.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe, numery telefonów, adresy e-mail będą przetwarzane na zasadach opisanych w Rozporządzeniu (art. 9 ust. 2 lit. h RODO) wyłącznie w celach związanych      z Pani/Pana leczeniem, dokumentacją medyczną, konsultacjami specjalistów ściśle współpracujących z Kliniką ADENTAL oraz na potrzeby związane z ustalaniem terminów wizyt, konsultacji, zabiegów. Zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją i zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność odbycia wizyty lekarskiej, konsultacji, zabiegu (wymóg Ustawy o Ochronie Zdrowia). Przetwarzanie danych osobowych jest prowadzone   w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów    przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych. W tym celu zapewniamy   Państwu pełną gwarancję ochrony danych osobowych.
  5. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych: lekarze świadczący na rzecz Administratora usługi medyczne oraz osoby upoważnione przez Administratora do świadczenia usług zarządczych, księgowych, marketingowych i prawnych.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Dokumentacja medyczna będzie przechowywana przez okres ustalony wymogami Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o Ochronie Zdrowia.
Umów wizytę